top of page

De To Rum

DE TO RUM er den første store og gennemarbejdede undervisningsbog i hørelære inden for rytmisk musik. Bogen viser en helt ny og banebrydende indfaldsvinkel til et fag, som i den rytmiske musikpædagogiks korte levetid hidtil har savnet en egen identitet. Den indeholder meget klare og velbeskrevne metoder til at arbejde med de særlige krav, der stilles til den rytmiske musiker; nemlig at kunne skabe i nuet, i samspil med andre.
Hvordan kan vi som musikere forholde os til såvel den indre som den ydre verdens musikalske påvirkning, så vi kan kommunikere tydeligt og samtidig udvikle en større grad af tilstedeværelse og innovation i det skabende arbejde?

Musikkens faglige indhold behandles i et gennemtænkt og konsekvent tilrettelagt analysekapitel. Det giver et teoretisk overblik og baner vejen for, at læseren kan blive fortrolig med musikkens melodiske og harmoniske stof i praksis.
Bogen rummer en lang række anvisninger på øvelsestyper, som forfatterne har gennemprøvet i deres egen konservatorieundervisning samt en omfattende øvelsessamling med materiale til
mange års intenst arbejde med faget.

Med denne bog i hånden - og under huden - tilbydes du som musiker og underviser et spændende og anderledes bud på hørelærefaget.

Fra bogens forord:
Integration
I musikundervisning og mange andre undervisningsformer generelt, træder man ofte ind i to mere eller mindre uafhængige rum, når man vil beskæftige sig med det faglige stof; et praktisk udførende og et teoretisk.
Når det drejer sig om arbejdet med musikkens melodiske og harmoniske indhold, har det traditionelt manifesteret sig i form af to separate fag, nemlig faget Hørelære på den ene side, som primært beskæftiger sig med det at opfatte og opleve, samt udøve musik, og faget Teori på den anden side, som forsøger at skabe overblik over de teoretiske sammenhænge.

Erfaringsmæssigt skaber denne dobbelte og adskilte tilgang problemer for os. Sammenhængen mellem musik set fra en teoretisk, og musik set fra en praktisk synsvinkel bliver desværre ofte ikke åbenbar i en fagopdelt undervisning, selvom det turde være indlysende, at det er og bliver det samme stof, der danner udgangspunktet i begge fag. Det er musik vi arbejder med.

Målet er at forsøge at holde en linie i arbejdet og stræbe efter at etablere en balance imellem den praktiske og den teoretiske indfaldsvinkel, hvor det udførende, kropslige forhold til musikken via improvisation og imitation fungerer som et naturligt afsæt for etableringen af den teoretiske forståelse.
På den måde er det tanken at stimulere en arbejdsform, hvor de to synsvinkler sættes i en frugtbar relation til hinanden.


Mål
Bogen henvender sig til alle musikmennesker, der ønsker at udvikle sin forståelse og sine færdigheder inden for musikkens harmoniske og melodiske område samt ønsker at udvikle sine høremæssige færdigheder. Både musikere inden for og uden for etablerede uddannelsesforløb vil forhåbentlig kunne have glæde af bogen.

Det todimensionale skriftsprog
En ikke ubetydelig udfordring i forbindelse med at skrive denne bog har været, at få alle elementer til at hænge sammen på skrift, sådan som de gør i den virkelige verden.
Skriftsproget er todimensionalt og har besvær med at udtrykke den helhed, som er så væsentlig i arbejdet med den levende musik. Vi er blevet nødt til at inddele i afsnit, som giver en fornemmelse af afsluttede problemstillinger, der står alene.
Sagen er imidlertid den, at alle de elementer, som vi beskriver i denne bog, interagerer og samarbejder i det samme felt.
Vi har derfor vedlagt en øvelsessamling, som giver et indtryk af de processer, der foregår i vores undervisning. Processer, som inddrager alle de elementer, som vi vil forsøge at beskrive i det efterfølgende.

Øvelsestyper
For at illustrere metoder, og give ideer til måder at arbejde med de forskellige elementer, indeholder bogen endvidere en lang række øvelsestyper. De skal opfattes som eksempler og bud på øvelser, som vi har erfaring for virker godt.
Intentionen er at man selv arbejder videre og udfærdiger egne øvelser, inspireret af disse eksempler, hvad enten det er til eget brug eller med henblik på undervisning.

 

DE TO RUM - En bog om integreret hørelære

Henrik Sveidahl og Flemming Agerskov

 

 

DE TO RUM er udgivet på                                                    Edition Wilhelm Hansens Nr. WH31055

bottom of page